اصفهان. خیابان ۲۲ بهمن
سازمان عمران شهرداری
ساعت ۱۰ صبح تا 19
شنبه تا پنجشنبه
تلفن پشتیبانی
(+۹۸) ۳۱۳۲۰۳۱
اصفهان. خیابان ۲۲ بهمن. مجتمع اداری امیرکبیر. سازمان عمران شهرداری اصفهان
b